ΕΗΔΕ – αρχική σελίδα

Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών συγκροτήθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) η οποία αποτελείται από 5 μέλη και τα αναπληρωματικά τους.

Τακτικά Εσωτερικά Μέλη

  1. κ. Ιωάννης Μπάρτζης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής
  2. Δρ. Ευμορφία Κηπουροπούλου, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος
  3. Δρ. Ευδοξία Κωτσαλίδου, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τακτικά Εξωτερικά Μέλη

  1. Δρ. Γεώργιος Τζήμας, Φιλόλογος, ηθικός/βιοηθικός
  2. Δρ. Παρασκευή Χριστοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός

Αναπληρωματικά Μέλη

  1. Δρ. Τρύφων Μαυροπαλιάς, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δτικής Μακεδονίας, ως αναπληρωτής του κ. Ιωάννη Μπάρτζη
  2. Δρ. Βασιλική Βόντσα, στέλεχος Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως αναπληρώτρια της κας Ευδοξίας Κωτσαλίδου
  3. Δρ. Αναστασία Καππάτου, εκπαιδευτικός Πειραματικού Σχολείου συνεργαζόμενου με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ως αναπληρώτρια του κ. Γεωργίου Τζήμα
  4. Δρ. Νικόλαος Μαργαρίτης, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών, ως αναπληρωτής της κ. Παρασκευής Χριστοπούλου

Σκοπός της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Π.Δ.Μ. Η Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχει αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

Αρμοδιότητα της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να διαπιστώνει αν συγκεκριμένο ερευνητικό έργο που πρόκειται να εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεν αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία και αν συνάδει με γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς το περιεχόμενο και προς τον τρόπο διεξαγωγής τους.